GSJ presenterar sig

OJ:s arkiv med biografier över svenska jazzmusiker växer stadigt och har nu rundat 60 i antal. Här finns affischnamn som Simon Brehm och Arne Domnerus och även de som inte nådde samma tidlösa ryktbarhet, som Gösta ”Trappan” Hedén och  Sture Green.

Bakom biografierna står Gruppen för Svensk Jazzhistoria, GSJ.

 


GSJ är en ideell förening vars syfte är att bedriva och befrämja forskning kring jazzmusiken, dess framväxt och utveckling i Sverige. Detta sker bland annat genom intervjuer med musiker och andra, insamling av historiskt intressanta bilder, tidningsklipp, affischer, program, noter och diverse övrigt material samt av inspelningar på skivor och band.

 

Gruppen arrangerar också träffar mellan musiker, forskare och andra berörda, samt informerar på olika sätt om pågående forskningsprojekt, insamlat material etc. GSJs arbete har resulterat i otaliga publicerade artiklar i tidskrifter och böcker, en lång rad utgivna skivor, åtskilliga radio- och TV-program samt en utvecklad kunskap om jazzens lokala historia i olika delar av landet.

GSJ bildades 1977 av bland andra basisten och jazzlegendaren Thore Jederby (1913-84). Gruppen samarbetar med Svenskt Visarkivs Jazzavdelning, vars inrättande år 1982 var en direkt följd av GSJs inledda forskningsarbete. GSJ har fortfarit att vara en fristående grupp av foskare men samabetar med SVAs jazzavdelning.

Inledningsvis arbetade GSJ med att intervjua musiker ur den allra första jazzgenerationen i Sverige, den som etablerades på 1920- och 1930-talen. Under detta arbetes gång växte det fram en omfattande kunskap om inspelningar och medverkande solister.

Flera musiker som tidigare varit mer eller mindre okända kom att framstå som jazzpionjärer i vårt land och har identifierats på inspelningar, till exempel trombonisten Harry Hednoff, som utförde vad vi i dag betraktar som det första genuina jazzsolot på en svensk skiva, eller trumpetaren Gösta ”Chicken” Törnblad, som var en av de första betydande solisterna inom svensk jazz. GSJs dokumentationsarbete i mer än 30 år har inneburit, att bandade intervjuer gjorts med bortemot 500 musiker och andra aktörer inom svensk jazz.

GSJ leds av ett arbetsutskott med tiotal ledamöter som är aktiva inom fältarbetet. Några av GSJ:s medlemmar är den svenska jazzjournalistikens nestor Rolf Dahlgren, OJ:s redaktionssekreterare och före detta SJR:s förbundsombudsman Kjell-Åke Svensson,   radiomannen tillika ljudteknikern Bengt Nyquist, kultursociologen Göran Nylöf, etnologiprofessorn Alf Arvidsson, professorn i musikvetenskap Erik Kjellberg, professorn i pedagogik Åke W. Edfeldt, diskografen Björn Englund,  ”jazzdoktorn” Jan Bruér, trombonisten och pensionerade jazzarkivarien Jens Lindgren, journalisterna Tore Ljungberg (Göteborg) och Christer Borg (Malmö), OJ-medarbetarna Bosse Scherman och Jörgen Östberg samt ordföranden i Bunk Johnson-sällskapet Claes Ringqvist.

Förutom interna evenemang i Stockholm med en för verksamheten både redovisande och utvecklande funktion, har GSJ-medlemmar på senare år medverkat vid lokala jazzträffar runt om i Sverige. Några har också meddelat undervisning vid Kungl Musikhögskolan och andra uppfostringsanstalter, hållit kurser för musiklärare, medverkat med jazzhistoriska inslag i radio samt engagerats i Folkuniversitetets seniorverksamhet.

Flera GSJ-medlemmar har också givit ut böcker och producerat CD-skivor med jazzhistoriskt material av svenskt ursprung. Många GSJ-intervjuer har också redovisats i form av artiklar i OJ.

Bortsett från enstaka bidrag från olika fonder och institutioner har GSJs arbete sedan starten bekostats av dess medlemmar som även stått för kostnader i samband med intervjuresor, deltagande i konferenser och liknande.