Kritik mot bidragsfördelning inom kulturområdet

Regeringen, kulturrådet och konstnärsnämnen bör skärpa sina rutiner för uppföljning och utvärdering menar Riksrevisionsverket i en rapport. Det är framförallt målet om förnyelse inom kulturomårdet som man menar att det finns brister i.
– Jag anser att regeringen, Kulturrådet och Konstnärsnämnden bör skärpa uppföljning och utvärdering av såväl enskilda bidragsmottagare som av bidragstyper. Annars vet vi inte om de cirka två miljarder kronor som de två kulturmyndigheterna årligen fördelar, verkligen bidrar till att uppfylla riksdagens mål om förnyelse, säger riksrevisor Karin Lindell, i ett pressmeddelande.

I rapporten pekar man på att omsättningen av bidragsmottagare är låg och menar att det kan peka på att omprövningen kan brista. En femtedel av bidragsmottagarna delar på tre fjärdedelar av Kulturrådets granskade bidragsmedel.

– Det kan vara ett tecken på att omprövningen av bidrag brister. Därmed riskerar också de kulturpolitiska målen att inte uppnås, säger Karin Lindell.

Inom jazzområdet är det framförallt arrangörsstöd och gruppstöd till enskilda musiker/grupper som fördelas. Svenska jazzriksförbundet får ett bidrag från kulturrådet och fördelar sedan bidrag till sina medlemsklubbar enligt samma principer som Kulturrådet. Förändringar av kulturrådets rutiner och principer kommer därför omedelbart att påverka förbundets principer.